قدرت ذهن

افرادی از پس تغییرات بزرگ بر می‌آیند که قدرت ذهن خود را دست کم نمی‌گیرند.