انواع لذت

برخی هم از لذت نبردن از زندگی لذت می‌برند.