برمودای من

در گوشه‌ای از خانه یک مثلث برمودا بساز؛ که وقتی رفتی توی آن، از زمین و زمان جدا شوی و فقط روی کارت تمرکز کنی.