حوصله

اگر حوصلۀ انجام کاری را نداریم و آن را به فردا موکول می‌کنیم، احتمالا فردا برای انجام آن بی‌حوصله‌تر خواهیم بود.