اتکا به تغییر

اگر هر حرف منفی و تلخی را به خودتان می‌گیرید و ناراحت می‌شوید، احتمالا در مسیر رشد و بهبود نیستید. وگرنه کسی که در حال تغییر و تکامل باشد بیهوده خودش را نمی‌آزارد.