باور بارور شدن

اگر گمان می‌کنی که نمی‌توانی خلاق باشی، نمی‌توانی.
اگر گمان می‌کنی که می‌توانی خلاق باشی، می‌توانی.
پیش از هر چیز، این باورهای یک فرد است که او را بارور یا نابارور می‌کند.