راه‌گشا

راهی که با یادگیری گشوده می‌شود، هرگز بسته نخواهد شد.