شروع دوباره

از زمین خوردن نمی‌ترسم، چون از شکوه دوباره برخاستن لذت می‌برم.