محبت

دوست نازنینی گفت:

«وقتی به دیگران محبت می‌کنم، انگار به خودم محبت می‌کنم.»