با حال

کاش از بیم آینده‌ای ناروشن، لحظۀ حال را از دست ندهیم.