عاقل و بالغ

اولین نشانۀ عاقل شدن این است که دیگر عقلت را دست دیگران ندهی.