نوشتن برای تغییر

برای من نوشتن مترادف است با تغییر کردن. نوشته‌‌ای که خود ما را تغییر ندهد روی دیگران تأثیری نمی‌گذارد.