بهره‌وری

انجام کارهای خرکی وسوسه‌کننده است، اما زیر بار آن‌ خرد می‌شویم.
خِرد در خُرد کردن کارهاست.