دنبال

امروز داشتم به بامزه بودن این کلمه فکر می‌کردم: دنبال!