نویسنده کیست؟

نویسنده کسی است که نوشته‌هایش از خودش باهوش‌تر باشد.