تکرار خوب

خوب یاد گرفتن، نسبت مستقیمی با خوب تکرار کردن دارد.