از بهانه‌ها بیشتر از کرونا بترسیم

کرونا برای بسیاری از ما به بهانه‌ای برای سلب مسئولیت از خودمان تبدیل شده است؛ اما خودمان خوب می‌دانیم که حتی اگر کرونا نبود، ما باز هم از انجام برخی کارهای مهم طفره می‌رفتیم.