نه به کارهای نیمه‌کاره

رفتن به دنبال کارهای تازه خوب است؛ اما برای نتیجه گرفتن، به ماندن در کنار کارهای تازه نیازمندیم.