پاداش بزرگ

از وقتی که به نوشتن خو می‌گیری، کم‌تر احساس بطالت می‌کنی. این بزرگ‌ترین پاداش نوشتن است.