با انگشتان قلب

از هزارها نفر که با انگشتان دست خود می‌نویسند، تنها یکی با انگشتان قلبش می‌نویسد.