آدم‌های نامحدود

من شیفتۀ افرادی هستم که خودشان را با محدودیت‌هایشان سازگار نمی‌کنند.