اشتباه

اگر با حرف‌هایتان آدم‌ها را می‌گزید و خیال می‌کنید این‌طوری باسوادتر و کارشناس‌تر به نظر می‌رسید، عملاً در حال معرفی خودتان به عنوان فردی پرخاشگر و ایضاً چندش‌آور هستید.