کیفیت

کیفیت فکر آدم‌ها، با کیفیت نوشته‌های آن‌ها آشکار می‌شود.