هنوز یک در به روی ما باز است

شخصیت اصلی نمایشنامۀ از پشت‌ شیشه‌ها نویسنده‌ای به نام بامداد است که به دلایلی -که البته روشن نشده است-کنج اتاق کارش عزلت گرفته است. او طی سی سال از زندگی‌اش فقط یک بار به بیرون می‌رود.

اکبر رادی در جایی از گفت‌وگویش دربارۀ این نمایشنامه، دربارۀ شخصیت بامداد می‌گوید:

هنوز یک در به روی او باز است.

نوشتن.

او می‌نویسد.

و به این وسیله دستی است که شاید به سویی دراز می‌کند.

این یک بهانه برای زنده بودن است.

 

پی‌نوشت:

کاش این روزها حتی اگر نق و ناله می‌کنیم، این غرولندها روی کاغذ باشد. غر زدن رو کاغذ ممکن است نگارش شما را تقویت کند، اما نالیدن برای دیگران فقط سبب رنجش دیگران و پژمردگی خودتان می‌شود.